Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.przedszkole.zlocieniec.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Brak.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Brak.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Brak.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-15
Metoda przygotowania oświadczenia:
Wewnętrzny audyt strony internetowej i mechanizmu działania oraz przegląd zawartych na niej treści.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności z dyrektywą oraz występowania o inne informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy, proszę kierować na adres poczty elektronicznej: przedszkolezlocieniec@wp.pl.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Referent ds. kadr i administracji Renata Faron.
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
przedszkolezlocieniec@wp.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
94 36 71 153

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zgłoszenie powinno być przesłane pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka ul. Okrzei 4 78-520 Złocieniec lub elektronicznie na adres przedszkolezlocieniec@wp.pl
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Za niedotrzymanie terminów lub brak odpowiedzi na zgłoszenia oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres organu nadzorującego, którym jest Wojewoda Zachodniopomorski Adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl Telefon: 91 4303500 ePUAP skrytka: /low5658fe1/skrytka Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Adres strony: https://www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-01-15
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-01-15
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Nie dotyczy.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Powiadomienia w wersji elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: przedszkolezlocieniec@wp.pl lub listownie na adres korespondencyjny podmiotu.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu zlokalizowany jest w dwóch budynkach mieszczących się na ul. Okrzei 4 oraz ul. Elizy Orzeszkowej 2. Obie lokalizacje posiadają podjazd dla wózków. Budynki są piętrowe i nie posiadają wind.

Brak dostępności tłumacza języka migowego. Strona posiada możliwość zmiany ustawień dla osób słabowidzących obejmującą zmianę wielkości czcionki i ustawień kontrastu strony.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu: • ma zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem, • poweźmie niezbędne środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Deklaracja zgodności podmiotowej strony biuletynu informacji publicznej została zatwierdzona przez Dyrektora Przedszkola.
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Brak.